انتشارات خراسان

((برای نابودی یک فرهنگ نیازی نیست کتاب‌ها را سوزاند کاری کنید مردم کتاب نخوانند)) بی شک همه‎‌ی ما این جمله را چندین بارها شنیده‌ایم،و به تاثیر مطالعه در سرنوشت ملت و کشورها و زندگی مردم واقف هستیم، مطالعه نیز مانند هر عادت خوب و هنجار اجتماعی باید از کودکی در انسان نهادینه بشه.