گلدان های بُن

چه حسی قشنگ تر از اینکه یه بذر رو با دستای خودت بکاری و هر روز با لذت منتظر سبز شدن و جون گرفتنش باشی ، هر روز رشد کردن و برگ دادنش و ببینی و یه روز چشاتو که باز می کنی می بینی زحماتت به بار نشسته و بذر کوچولوت گل داده،